Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal ellátja a népegészségügyi célok megvalósítása érdekében a közegészségügyi (különösen a környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás-, gyermek- és ifjúság-, valamint sugáregészségügyi, kémiai biztonsági), a járványügyi, az egészségfejlesztései, (egészségvédelmi, egészségnevelési, és egészségmegőrzési), az egészségügyi igazgatási tevékenységek irányítását, koordinálását és felügyeletét, valamint az egészségügyi ellátás felügyeletét, a hozzá telepített feladat- és hatáskörök alapján, továbbá ellátja a munkaegészségügyi (munkahigiénés és foglalkozás- egészségügyi) feladat – és hatásköröket, gyakorolja és teljesíti a munkaegészségügyi szakterület magánjogi jogait és kötelezettségeit.

 • Hatósági, szakhatósági feladatokat lát el a jogszabályokban meghatározottak szerint.
 • Az egészségfejlesztés területén ellátja az egészségvédelemmel, egészségneveléssel és egészségmegőrzéssel, a népegészségügyi szűrések szervezésével és koordinálásával, az egészségmonitorozással, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás – értékeléssel kapcsolatos feladatokat.
 • Részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtásának területei feladatait.
 • Részt vesz a feladatkörét érintő jogszabályok előkészítésében, véleményezésében, illetve kezdeményezi azok felülvizsgálatát, továbbá ellátja az uniós közösségi feladatokkal összefüggő projektek koordinálásával járó feladatokat, illetőleg részt vesz a hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában.
 • Kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési, nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket. Ennek keretében gondoskodik a szükséges informatikai feltételekről, továbbá a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításáról és a személyes adatok védelméről.
 • Működteti a Ritka Betegségek Központját, valamint vezeti a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartását.
 • Figyelemmel kíséri és értékeli az ország közegészségügyi, járványügyi helyzetét, a népesség egészségi állapotának alakulását, továbbá az egészségi állapotot befolyásoló környezeti, társadalmi, életmódbeli, stb. tényezőket és előbbiekkel kapcsolatos kutatási feladatokat, epidemiológiai és hatásvizsgálatokat, kockázatelemzéseket kezdeményez, illetve végez.
 • Ellátja jogszabályban meghatározott, egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeleti feladatokat.
 • Hazai és nemzetközi kapcsolatokat létesít, tart fenn és feladatainak ellátásával összefüggésben együttműködik hazai és nemzetközi szervezetekkel és társhatóságokkal. Az együttműködés tartalmát érintő kérdések írásos megállapodásba foglalhatók. A hazai és külföldi tapasztalatokat figyelembe véve vizsgálatokat kezdeményez, koordinál, illetve végez.
 • Szakmailag irányítja, szervezi, figyeli, értékeli az irányítása alá tartozó országos intézetek tevékenységét.
 • Középirányító szervként gyakorolja a jogszabályban meghatározott irányítási jogosítványokat az irányítása alá tartozó országos intézetek felett. Ellátja az országos intézetek vonatkozásában a gazdasági szervezet feladatait.
 • Részt vesz a munkahigiénés és a foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, azokkal kapcsolatos felmérések, módszertanok kidolgozásában.
 • Részt vesz az európai uniós tagállami működéssel kapcsolatos jogharmonizációs feladatok ellátásában, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéné és a foglalkozás – egészségügy területén.
 • Ellátja a túlnyomásos munkahelyeken foglalkoztatottak, a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának orvosi/egészségi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatosan jogszabály által hatáskörbe utalt faladatokat, továbbá mindazon feladatokat, melyeket a munkaköri, szakmai és személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatával és véleményezésével kapcsolatosan jogszabály hatáskörbe utal.
 • Működteti a hajózási egészségi alkalmassági másodfokú vizsgálatát végző bizottságot.
 • A jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása érdekében járóbeteg szakellátást, valamint foglalkozás – egészségügyi alap- és szakellátást működtet, munkahigiénés vizsgálatokat végez, továbbá meghatározott tevékenységekre akkreditált laboratóriumokat működtet és tart fenn.
 • A jogszabály által meghatározott feladatkörében praxisprogramokat működtet, vezeti a praxisjogokkal kapcsolatos közhiteles nyilvántartást.